SMV-Leitungsteam

SMV-Leitungsteam:

1. Schülersprecher: Lukas Sterr 9b

2. Schülersprecherin: Lena Müller 8b

3. Schülersprecherin: Paula Walz 8b

Leitungsassistentin: Antonella Rohm 9a

Leitungsassistentin: Lea Heppenstiel 9b

 

Kontakt: smv.jsgkarlstadt [at] gmail.com (smv[dot]jsgkarlstadt[at]gmail[dot]com)